پروتئین ایزوله سویا یوانگ 90 درصد

فیبر سویا ایرانی

پودر کره

مایع اسانس دود ایرانی

نشاسته ذرت خارجی

مایع کره آوات

مایع پاپریکا

فیبر گندم خارجی

فسفات کاتری آلمانی - مخصوص خمیر داخل کاتر میکسر

فسفات تامبلری آلمانی - مخصوص عمل آوری لقمه نمایشی

نیتریت - نیترات سدیم آلمانی

نشاسته گندم ممتاز ایرانی

نشاسته ذرت ایرانی

پودر لایت - پیش مخلوط سوسیس و کالباس

پودر گلوتن آوات

پودر گلوتامات آوات

کازئینات سدیم ایرانی - کازوئین

پودر کاراگینان کاتری آوات - کاراگینال

پودر کاراگینان تامبلری - کاراگینال

پودر عمل آوری گوشت آوات