پروتئین ایزوله سویا یوانگ 90 درصد

فیبر سویا ایرانی

پودر کره

مایع اسانس دود طبیعی ایرانی

نشاسته ذرت خارجی

مایع کره آوات

فیبر گندم خارجی

فسفات کاتری آلمانی

فسفات تامبلری آلمانی

پودر نیتریت سدیم آلمانی

پودر نشاسته گندم آوات

نشاسته ذرت ایرانی

پودر لایت - پیش مخلوط سوسیس و کالباس

پودر گلوتن آوات

پودر گلوتامات آوات

کازئینات سدیم ایرانی - کازوئین

پودر کاراگینان کاتری آوات - کاراگینال

پودر کاراگینان تامبلری - کاراگینال

پودر عمل آوری گوشت آوات

پایدار کننده شینکات پروتئینی