پاپریکا دودی سنتی به سبک اسپانیایی

بادیان ختایی ستاره ای سوپر

برگ آویشن

برگ بو

پودر تخم گشنیز - آسیاب شده

پودر جوز هندی آسیاب شده

پودر دارچین گل سرخی آسیاب شده خالص

پودر ریشه جوز خسرو دار آسیاب شده خالص

پودر زنجبیل ( زنجفیل ) آسیاب شده خالص

پودر زیره سبز آسیاب شده خالص

پودر فلفل سفید خارجی آسیاب شده خالص

پودر فلفل سیاه اسیاب شده خالص

پودر فلفل قرمز آسیاب شده خالص - شاخ بزی

دارچین لوله ای سیگاری

آل اسپایس

تخم گشنیز سوپر

قلم جوز بویا هندی سوپر

دان خردل سوپر

دان رازیانه سوپر

رزماری سوپر