پاپریکا دودی به سبک اسپانیایی

بادیان ختایی ستاره ای

برگ آویشن

برگ بو

پودر تخم گشنیز آسیاب شده

پودر جوز هندی آسیاب شده

پودر دارچین کاسیا آسیاب شده

پودر ریشه جوز خسرو دار آسیاب شده

پودر زنجبیل ( زنجفیل ) اسیاب شده

پودر زیره سبز آسیاب شده

پودر فلفل سفید آسیاب شده

پودر فلفل سیاه اسیاب شده

پودر فلفل قرمز آسیاب شده

پیاز خشک شده درجه یک

دارچین لوله ای سیگاری

آل اسپایس

تخم گشنیز

جوز بویا هندی

خردل درجه یک

رازیانه درجه یک